Herkkyys ilmastonmuutokselle

30) Suojelualueita koskevan päätöksenton, hoidon ja seurannan tueksi kerätään perustietoa eliölajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Arvioidaan suojelualueverkoston toimivuutta ja hoidon tarvetta ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen ympäristökeskuksessa valmistui vuonna 2017 esiselvitys Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa. Esiselvityksessä tunnistettiin aihepiirin keskeisimpiä tutkimustarpeita sekä menetelmiä, joilla suojelualueverkoston toimivuutta ja kattavuutta voidaan arvioida ilmaston- ja maankäytön muutosten näkökulmasta.  Suojelualueiden lisäksi tarkasteltiin myös sitä, miten talouskäytössä olevilla alueilla toteutettavat monimuotoisuutta turvaavat toimenpiteet voivat edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen ja mikä on yli valtakunnan rajojen ulottuvien ekologisten yhteyksien merkitys. Esiselvityksessä selvitettiin millä tavoin ilmastonmuutos on otettu huomioon biodiversiteetin turvaamisen ja hoidon strategioissa ja toimintaohjelmissa, sekä vastaavasti miten biodiversiteetti on otettu huomioon ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen strategioissa ja toimintaohjelmissa.

Esiselvityksen jatkona käynnistyi kolmevuotinen tutkimushanke Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI), jonka tavoitteena on tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Tietoa tuotetaan erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä. Hankkeeseen sisältyy neljä työpakettia: (1) eliölajiston muutokset ja sopeutumiskyky, (2) ilmastonmuutokselle herkät elinympäristöt ja luontotyypit, (3) suojelualueiden uhkatekijät ja puskurointikyky sekä (4) suojelualueiden merkitys kivennäismaiden metsien hiilivarastona ja hiilinieluna.

 

Lisätietoa: Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R. ym. 2017.  Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23 | 2017. http://hdl.handle.net/10138/222916

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hanke Suomen ympäristökeskuksen sivuilla http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suojelualueverkosto_muuttuvassa_ilmastossa_SUMI