Hiilivarastojen ennallistaminen

32) Selvitetään yleissopimuksen suosituksen mukaisesti luonnonsuojelualueiden ja niihin liittyvien ennallistamiskelpoisten ekosysteemien hiilivarastoja ja hiilensidontakykyä. Arvioidaan tämän tiedon pohjalta suojelualueiden hoitoa ja niihin liittyvien heikentyneiden ekosysteemien ennallistamistarvetta sekä biodiversiteetin säilyttämisen että ekosysteemien hiilensidonnan kannalta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Elinympäristöjen tilan edistämisen eli ELITE-työryhmän raportti valmistui 2015. Raportissa arvioidaan eri ennallistamistoimenpiteiden vaikutusta hiilivarastoihin elinympäristökohtaisesti.

Suojelualueiden merkitystä kivennäismaametsien hiilivarastona ja hiilinieluna tutkitaan Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen työpaketissa 4 (ks. toimenpide 30). Kivennäismaametsien hiilensidontaa tutkitaan myös Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBS Carbon) -hankkeessa, jossa tarkastelun kohteena ovat myös talouskäytössä olevat alueet.

Suomaiden hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden lisäämisen ja muiden tavoitteiden yhteensovittamista selvitettiin laajasti LIFEPeatLandUse-hankkeessa, jossa etsittiin ratkaisuja erityisesti sellaisten ojitettujen soiden jatkokäyttöön, joilla metsätalous ei ole kannattavaa. Hankkeen tulosten mukaan ennallistamisen kokonaisjärkevyys riippuu pitkälti suotyypistä sekä valituista toimenpiteistä ja siitä, miten eri tavoitteita painotetaan.

Hiilivarastojen ennallistamisen osalta ollaan siis vielä pitkälti perustiedon tuottamisvaiheessa. Varsinaisten hoitosuositusten ja ennallistamistarvearvioiden laatiminen on mahdollista sen jälkeen, kun hankkeiden tulokset valmistuvat.

 

Julkaisut: Kotiaho, J.S., Kuusela, S. Nieminen, E., & Päivinen J. 2015. Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa. Suomen ympäristö. 8/2015. Ympäristöministeriö. Helsinki.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156982

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBS Carbon) -hanke http://www.ibccarbon.fi/fi-FI

LIFEPeatLandUse: Metsätalouskäyttöön soveltumattomien ojitettujen soiden jatkokäyttö -hanke Luonnonvarakeskusksen sivuilla http://www.metla.fi/hanke/8547/index.htm