Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia

29) Otetaan luonnon monimuotoisuutta koskevat toimenpiteet huomioon uudistettaessa Suomen kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiaa (2005). Toteutetaan CBD- ja UNFCCC-sopimusten ilmastonmuutosta koskevia päätöksiä.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö, muut ministeriöt

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuonna 2014 julkaistu kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 korvasi alkuperäisen ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian vuodelta 2005. Ympäristöministeriö julkaisi omaa hallinnonalaansa koskevan ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimintaohjelman vuonna 2008. Tämän toimintaohjelman ensimmäinen päivitys tehtiin vuonna 2011 ja toinen 2016.

Ympäristöhallinnon ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimintaohjelmassa listataan luonnon monimuotoisuuden osalta yhtenä keskeisimmistä toimenpiteistä luonnonsuojelualueverkon ilmastokestävyyden arviointi, josta on käynnistynyt hanke (ks. toimenpide 30). Lisäksi linjataan muun muassa ilmastoriskitarkastelun sisällyttämisestä uhanalaisuusarviointeihin, ekologisten yhteyksien edistämisestä talouskäytössä olevilla alueilla (vihreä infrastruktuuri) sekä soiden hiilivarastoja säilyttävistä ja ennalistavista toimista (ml. hiilikompensaatio).

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahahaussa on loppuvuodesta 2018 haettavana rahoitus saamelaiskulttuurin ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaan hankkeeseen.

Yhteistyötä ilmastosopimuksen ja luonnon monimuotoisuuden yleissopimuksen välillä on lisätty kansallisella tasolla.

 

Lisätietoa: Maa- ja metsätalousministeriö. 2014. Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022. Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 5 | 2014. 39 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-860-2

Ympäristöministeriö. 2008. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelma ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toteuttamiseksi. Ympäristöministeriön raportteja 20 | 2008. 73 s. http://hdl.handle.net/10138/41447

Ympäristöministeriö. 2011. Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelman päivitys vuosille 2011–2012. Ympäristöministeriön raportteja 18 | 2011. 47 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10138/41499

Ympäristöministeriö 2016. Ympäristöhallinnon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma 2022. Ympäristöministeriön raportteja 25 | 2016. 40 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75594