Vieraslajien torjunta

34) Toimeenpannaan kansallisen vieraslajistrategian 16 toimenpidekokonaisuutta sekä vieraslajeja koskevat kansainväliset sitoumukset ja muut velvoitteet (esim. IMO, HELCOM, EU).

  • Lisätään vieraslajien tutkimusta kansallisen vieraslajistrategian pohjalta, erityisesti käynnistämällä tutkimusta vieraslajien vaikutuksista sekä tähän liittyvän torjunnan vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta niin, että vieraslajien haitallisten vaikutusten torjuntatoimet osataan kohdistaa oikein.
  • Selvitetään maamme tärkeimmät haitallisten vieraslajien leviämisväylät ja keinot niiden saamiseksi hallintaan.
   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö,  liikenne- ja viestintäministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vieraslajistrategian toimeenpano on käynnissä useiden toimenpiteiden osalta; osa toimenpiteistä on jo valmiita ja osasta on muodostunut vakiintunutta toimintaa. Strategian laatimisen jälkeen keskeisimpinä vieraslajien torjuntaa tukevina toimenpiteinä on:

- perustettu vieraslajiasioiden neuvottelukunta (2013)
- avattu kansallinen vieraslajiportaali (2014)
- saatettu voimaan EU:n vieraslajiasetus (2015), kansallinen vieraslajilaki ja kansallinen vieraslajiasetus (=kansallinen vieraslajiluettelo) sekä EU:n vieraslajiluettelo (2016)
- luotu vieraslajien seurantajärjestelmä, annettu ehdotus kansallisiksi torjuntaprioriteeteiksi, täydennetty EU:n vieraslajiluetteloa sekä vahvistettu arktisen alueen vieraslajistrategia ja -toimintaohjelma (2017).

Lisäksi Suomi ratifioi Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) laivojen painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 8.9.2016.

EU:n vieraslajiasetuksen ja kansallisen vieraslajilain avulla voidaan toteuttaa iso osa kansallisen strategian toimenpiteistä, EU-maiden omat velvoitteet sekä merkittävä määrä kansainvälisiä velvoitteita. EU:n haitallisten vieraslajien luettelon sekä kansallisen vieraslajiluettelon (valtioneuvoston asetus) kautta haitallisten vieraslajien torjunta kohdistuu kaikkein haitallisimpiin vieraslajeihin.

Tutkimusta vieraslajien vaikutuksista, torjunnan vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta sekä leviämisväylistä ja niiden hallinnasta on tehty useissa eri tutkimus- ja selvityshankkeissa. Nämä löytyvät vieraslajiportaalista (ks. julkaisut).

 

Julkaisut: Vieraslajiportaali www.vieraslajit.fi