Vihreä ja sininen infrastruktuuri

14) Selvitetään mitä vihreä ja sininen infrastruktuuri (ekologinen verkosto) tarkoittaa Suomen olosuhteissa. Sisällytetään ekologisen verkoston muodostaminen osaksi alueidenkäytön suunnittelun tavoitteita, jolla ehkäistään yhtenäisten luonnonalueiden pirstoutumista.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö.

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vuonna 2017 julkaistiin Suomen ympäristökeskuksen selvitys vihreän infrastruktuurin perusteista Suomessa – siitä miten ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus riippuvat vihreästä infrastuktuurista ja miten sääntelyä tulisi muuttaa, jotta vihreä infrastruktuuri tulisi nykyistä paremmin huomioiduksi.

Valtioneuvoston joulukuussa 2017 tekemässä päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta on alueidenkäytön suunnittelua velvoittavaksi tavoitteeksi asetettu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilyminen. Vihreä infrasrtuktuuri on pyritty huomioimaan maakuntakaavoituksessa. Selvityksiä on tehty muun muassa Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan liitoissa.

 
Lisätietoa: Similä, J., Borgström, S., Kopperoinen, L., Itkonen, P., Auvinen, A.-P. & Koivulehto, M. 2017. Ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden riippuvuus vihreästä infrastruktuurista ja ohjausjärjestelmän muutostarpeet. Ympäristöministeriön raportteja 17 | 2017. 128 s.  http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79988