Ympäristövaikutusten arviointi

15) Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelua maa- ja merialueiden käytön suunnittelussa sekä ympäristövaikutusten arvioinnissa. Huolehditaan, että monimuotoisuutta koskevat vaikutusarviot ovat oikeaan aikaan päätöksentekijöiden käytettävissä. Lisätään tietoa merialueiden luonnosta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Uudistettu laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-laki) astui voimaan 16.5.2017. Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoitui ja merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvoi.

Ennen YVAn alkamista voidaan järjestää ennakkoneuvottelu, johon osallistuvat YVA-yhteysviranomainen, muut viranomaiset ja YVA-hankkeesta vastaava. Näin voidaan ottaa huomioon hankkeen koko suunnitteluvaiheen tarvitsemat ympäristöselvitykset ja ajoittaa ne järkevästi. Uudistetun lain myötä YVA ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arviointi on mahdollista tehdä samassa menettelyssä.  ELY-keskus toimii yhteisarvioinnissa puolueettomana arvioinnin riittävyyden varmistajana. Myös luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi yhdistettiin YVA-menettelyyn.

Lain muutoksen odotetaan parantavan YVA-menettelyn vaikuttavuutta, sillä arviointia kohdennetaan merkittäviin ympäristövaikutuksiin: ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin. Toiminnanharjoittaja vastaa edelleen vaikutusten arvioinnista, mutta yhteysviranomaisen rooli vahvistuu, kun se esittää lopuksi oman näkemyksensä YVAn tuloksista. YVAn vaikuttavuutta parantaa myös se, että lupaviranomaisen tulee osoittaa, miten se on ottanut YVAn tulokset huomioon ja miten merkittävät vaikutukset tulevat lievennetyiksi tai kokonaan poistetuiksi.

Syksyllä 2016 tuli voimaan valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta, jonka mukaan maakuntien liittojen tulee laatia ja hyväksyä merialuesuunnitelmat maaliskuun loppuun 2021 mennessä. Suunnitelmat laaditaan kolmelle erilliselle merialueelle. Suunnitelmien tavoitteena on edistää sinistä kasvua ympäristön- ja luonnonsuojelua taloudellisen toiminnan kanssa yhteensovittamalla.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu sisältyy yhtenä osa-alueena väylähankkeiden (maantiet, rautatiet, vesiväylät) suunnittelun yhteydessä tehtävään ympäristövaikutusten arviointiin. Vedenalaisen meriluonnon inventoinnin (VELMU) 12 vuoden inventoinnit on saatettu loppuun ja tiedot on sisällytetty kaikille avoimeen karttapalveluun.

 

Lisätietoa: Ympäristövaiktusten arviointi ympäristöhallinnon sivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi

VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman sivut ympäristöhallinnon verkkopalvelussa
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU