Ekologinen kompensaatio

13) Selvitetään mahdollisuudet soveltaa ekologista kompensaatiota ennakoivasti kaavoitusta ja elinkeinoelämän (esim. turvetuotanto ja kaivostoiminta) hankkeita koskevassa lainsäädännössä.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Ekologiseen kompensaatioon on kohdistunut useita tutkimus- ja selvityshankkeita. Vuonna 2017 valmistui ympäristöministeriön tilaama katsaus ekologisen kompensaation keskeisistä käsitteistä ja päätöksistä.  

Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS)  rahoituksella on ollut vuoden 2018 ajan käynnissä hanke ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittämisestä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ehdotuksia lainsäädännön tarkistamiseksi ekologisen kompensaation velvoitteen sisällyttämiseksi Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi joulukuussa 2018 valmistui Suomen ympäristökeskuksen laatima selvitys luontotyyppien soveltumisesta ekologiseen kompensaatioon.

Yksi mahdollinen keino ekologisen kompensaation toteuttamiseen ovat luontoarvo- tai habitaattipankit. Vuonna 2014 valmistui Pellervon taloustutkimuksen laatima tutkimus luontoarvopankkien hyödystä ja haitoista sekä niiden soveltuvuudesta Suomeen. Vuonna 2016 taasen käynnistyi Suomen ympäristökeskuksen sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen koordinoima monivuotinen tutkimushanke habitaattipankista.

 

Lisätietoa: Moilanen, A. & Kotiaho, J. 2017. Ekologisen kompensaation määrittämisen tärkeät operatiiviset päätökset. Suomen ympäristö 5 | 2017. 62 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160211

Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen -hanke valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminan sivuilla https://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/ekologisen-kompensaation-ohjauskeinojen-kehittaminen

Raunio, A., Anttila, S., Pekkonen, M. & Ojala, O. 2018. Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa. Suomen ympäristö 4 | 2018. 193 s. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161156

Kniivilä, M., Kosenius, A.-K. ja Horne, P. 2014. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. PTT työpapereita 161. 50 s. http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/luontoarvopankkien-hyodyt-ja-haitat-seka-soveltuvuus-suomeen.html

Suomen habitaattipankki -hankkeen esittely Suomen ympäristökeskuksen sivuilla http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Habitaattipankki