Lainsäädännön kehittäminen

11) Kehitetään luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan luonnon monimuotoisuuden heikentymisen haasteisiin sekä varmistamaan EU:n luonnonsuojelusäännösten täysimääräinen kansallinen toimeenpano.

  • Lisätään luonnonsuojelun vaikuttavuutta, toimivuutta ja tuottavuutta arvioimalla luonnonsuojelulain tavoite- ja keinovalikoiman riittävyyttä sekä valmistelemalla lakiin tarvittavat muutokset.
  • Valmistellaan luonnonsuojelulainsäädäntöön täsmennykset, joilla varmistetaan EU:n luonnonsuojelulainsäädännön toimeenpano. Laajennetaan tarkastelu myös geenivarojen suojeluun.
  • Otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden suojelu valmisteltaessa ja uudistettaessa luonnonvarojen sekä alueiden käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä (YSL, MRL, Erämaalaki, jne.).
  • Selvitetään mahdollisuudet keventää lajisuojeluun liittyviä poikkeuslupamenettelyjä.
   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, muut ministeriöt.

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Luonnonsuojelulain osittaisuudistus, jolla täsmennettiin ja saatettiin voimaan eräitä EU:n luonnonsuojelulainsäädännön kohtia, joiden osalta laki oli ollut puutteellinen, tuli voimaan 1.2.2015. Toinen luonnonsuojelulain osittaisuudistus, jolla muun muassa kevennettiin lajisuojeluun liittyviä poikkeuslupamenettelyjä, tuli voimaan 1.1.2016.

Luonnonsuojelulain muutosta koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 2018 sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöehdotusten osana. Perustettavien maakuntien tehtäväksi säädettäisiin luonnonsuojelun edistämistehtävät. Oikeusharkintaiset luonnonsuojelulain lupa- ja valvontatehtävät säädettäisiin perustettavan Valtion lupa- ja valvontaviraston LUOVA:n tehtäväksi.

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan kesäkuussa 2014. Lakiin otettiin uusi 8 §, jossa säädetään luonnonarvojen huomioon ottamisesta turvetuotantoon otettavien soiden ympäristölupakäsittelyssä.

 
Lisätietoa: Luonnonsuojelulainsäädäntö ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Lainsaadanto_ja_ohjeet