Ympäristörikokset

12) Selvitetään poliisin ja syyttäjälaitoksen toimintaedellytysten parantamismahdollisuuksia ympäristörikosasioiden osalta.

   
Vastuutaho: Sisäministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Keväällä 2015 valmistui ympäristörikostorjunnan strategia ja strategisia linjauksia täydentävä ensimmäinen toimenpideohjelma vuosille 2015–2016. Ensimmäisen toimintaohjelman toimenpiteiden toteutumista arvioitiin ja uusi toimenpideohjelma laadittiin vuosille 2017–2018. Työtä koordinoi ympäristörikostorjunnan valtakunnallinen toimeenpanoryhmä, jonka toimikausi kattaa vuodet 2015–2018. Parhaillaan valmistellaan toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2020 ja toimeenpanoryhmän toimikauden jatkamista

Työn tuloksena on muun muassa luotu aluetason viranomaisyhteistyöryhmiä, joilla säännöllisiä tapaamisia, kokemusten vaihtoa ja koulutusta. Vuodesta 2017 alkaen on järjestetty valtakunnallinen ympäristörikosten koulutusohjelma, jonka seminaareissa käsitellään muun muassa ympäristörikosten eri muotoja sekä niihin littyviä toimintatapoja.

Rikoslain muutos, jolla lakiin kirjattiin törkeä luonnonsuojelurikos, tuli voimaan 1.1.2016.

 

Julkaisut: Ympäristörikostorjunnan strategia ja toimenpideohjelma. Ympäristöministeriön raportteja 16 | 2015.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153955

Ympäristörikokset ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Ymparistorikokset