Suojelualueet valtionmailla

17) Perustetaan valtakunnallisten suojeluohjelmien ja muiden suojelualuevarausten sekä Natura 2000 -suojelualueverkoston toimeenpanoon liittyvät valtion maiden luonnonsuojelualueet noin 700 000 hehtaarille. Ajanmukaistetaan nykyistä luonnonsuojelualueverkostoa koskevat säädökset.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Valtionmaiden luonnonsuojelualueet on perustettu Varsinais-Suomen, Saimaan, Suomussalmen, eteläisen Pohjois-Pohjanmaan ja Itä-Lapin alueille. Nämä kattoivat 700 000 hehtaarin tavoitteesta 280 000 hehtaaria.

Asetusten valmistelu on pitkällä Länsi-Lapin, Oulun seudun, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Kun nämä 195 000 hehtaaria saadaan perustettua on koko tavoiteesta saavutettu 68 % (475 000 ha).

 

Lisätietoa: Valtionmaiden luonnonsuojelualueiden perustaminen Metsähallituksen sivuilla
http://www.metsa.fi/suojelualueidenperustaminen

Luonnonsuojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu ympäristöministeriön sivuilla
http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Luonnonsuojelualueiden_perustaminen