Suojelualuevaraukset

20) Arvioidaan vahvistetuissa maakuntakaavoissa ja yleiskaavoissa osoitettujen, mutta suojeluohjelmien tai Natura 2000 -verkoston ulkopuolelle sijoittuvien valtion toteutettaviksi varattujen suojelualueiden (SL, SU1) toteuttamistarve, tärkeysjärjestys sekä hoito- ja käyttösuunnittelun tarve. Toteutetaan tarvittavat suojelutoimet.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Vahvistettujen maakuntakaavojen ja yleiskaavoissa osoitettujen kaavakohteiden toteuttamistilanne vaihtelee ELY-keskuksittain. ELY-keskuksilla on ollut vaihtelevat resurssit kaavakohteiden toteuttamistarpeiden läpikäyntiin. Kaavojen suojeluvarauksia on toteutettu kiireellisyysjärjestyksessä muun muassa kohteille syntyneiden käyttöpaineiden myötä, maanomistajien toiveista tai niillä olevien huomattavien luontoarvojen takia. Ympäristöministeriö selvittää valtakunnallisen tilanteen vuosien 2018–2019 aikana.  Tämän hetkisten tietojen mukaan kaavakohteita on toteuttamatta vanhemmissa kaavoissa yhteensä noin 9 000 hehtaaria. Lisäksi uudemmissa Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntakaavoissa SL-varauksia on yhteensä noin  24 000 hehtaaria, joista priorisoitujen kohteiden toteuttaminen on jo aloitettu.