Toimivuus ja kytkeytyneisyys

19) Parannetaan Natura 2000 -verkoston ekologista toimivuutta ja kytkeytyneisyyttä osana laajempaa vihreää ja sinistä infrastruktuuria mm. luonnonsuojelulain, alueidenkäytön suunnittelun ja valtion maiden luonnonvarasuunnittelun avulla sekä suuntaamalla maatalouden ympäristötukea luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta tehokkaasti.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Natura 2000 -verkoston kytkeytyneisyyttä on järjestelmällisesti parannettu valtionmailla muun muassa METSO-ohjelman (noin 150 kohdetta, 13 000 hehtaaria uutta suojelualuetta vuonna 2014) ja soidensuojelun täydennysohjelman (valtion maiden osuus 38 000 hehtaaria, joka  lähes kokonaaan toteutettu) avulla sekä täydentämällä ekologista verkostoa monikäyttömetsien luontokohteilla ja muilla monimuotoisuutta tukevilla elementeillä. Metsähallituksen alue-ekologisen suunnittelun menetelmää on päivitetty vuonna 2015 ja valtionmaiden ekologisen verkoston tarkasteluja täsmennetty Itä-Lapissa ja Kainuussa. Työ jatkuu lähivuosina.

Valtioneuvoston joulukuussa 2017 tekemässä päätöksessä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta asettiin alueidenkäytön suunnittelua velvoittavaksi tavoitteeksi luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilyminen. Asiaa selvitetään ja sovelletaan  jatkuvana työnä osana maakuntakaavoitusta. Selvityksiä on tehty mm. Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan liitoissa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 (maaseutuohjelma) toteutetaan ympäristökorvausten, ei-tuotannollisten investointien, luonnonmukaisen tuotannon korvausten sekä hanketukien kautta toimenpiteitä maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Toimenpiteitä on kohdennettu alueellisesti ja lohkokohtaisesti. Muun muassa Natura-alueiden perinnebiotooppeja hoidetaan ympäristökorvausten ympäristösopimuksilla. Vuoden 2019 aikana valmistuu Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama maaseutuohjelman luonnonmonimuotoisuustoimenpiteiden arviointi. Tulevan rahoituskauden 2021–2027 valmistelussa tulee huomioon otetavaksi tunnistetut tarpeet maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

 

Lisätietoa: Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksen sivuilla http://www.metsa.fi/alue-ekologinen-suunnittelu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 MMM:n sivuilla
http://mmm.fi/maaseutu/manner-suomen-maaseudun-kehittamisohjelma-2014-2020