Kestävä luontomatkailu

35) Edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä saamelaisten kulttuurin ja perinteisten elinkeinojen kannalta kestävää luontomatkailua ja luonnon virkistyskäyttöä valtioneuvoston luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua koskevan periaatepäätöksen (VILMAT) ja Suomen matkailustrategian 2020 mukaisesti.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintaohjelmaan sisältyy kärkihankepainotus: Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin, jonka tavoitteeksi on kirjattu: ”Tavoitteena on turvata luonnonsuojelun taso ja lisätä luonnonsuojelutoimien paikallista hyväksyttävyyttä avoimella yhteistyöllä ja osallistavalla päätöksenteolla. Kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua lisätään.” Hallituksen puolivälitarkastelussa päätettiin loppukauden (2018–2019) yhtenä päätoimenpiteenä käynnistää Matkailu 4.0 -toimenpideohjelma, jonka osana luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan muun muassa ohjaamalla noin neljä miljoonaa euroa lisärahoitusta Metsähallituksen luontomatkailun edistämistoimiin.  Lisäksi Matkailu 4.0 -toimenpideohjelmaan sisältyy Visit Finlandin satsaus Arktinen kestävä matkailu -ohjelmaan, jossa koulutetaan matkailualan yrityksiä kiinnittämään huomiota kestävyyden kaikkiin osa-alueisiin, ympäristöllisiin, sosio-kulttuurisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Toimenpideohjelmassa viitataan valtioneuvoston luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua koskevan periaatepäätöksen (VILMAT) ja Suomen matkailustrategiaan 2020. Näiden osalta Pääministeri Juha Sipilän hallitus katsoi, että ne eivät enää ole voimassa.

 
Lisätietoa: Matkailu 4.0 -toimenpideohjelma työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla https://tem.fi/matkailu-4.0-toimenpideohjelma