Ekosysteemipalveluiden kartoitus

39) Kartoitetaan ja arvioidaan Suomen ekosysteemien ja ekosysteemipalvelujen tila EU:n luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian mukaisesti.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi eli Suomen TEEB-hanke toteutettiin 2013–2014. Hanke tuotti alustavan arvion Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä sekä niiden merkityksestä vihreän talouden edistämisessä. Hanke tuotti myös tietoa aihepiirin jatkoselvitystarpeista.

Vuosina 2012–2014 käynnissä olleessa Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit hankkeessa luotiin viitekehys Suomen 28 tärkeimmäksi arvioidun ekosysteemipalvelun mittaamiselle ja seurannalle. Vuosien 2015 ja 2016 aikana indikaattorit vietiin Luonnontila-sivustolle, mutta resursseja niiden sisällön jatkokehittämiselle ei ole sen jälkeen ollut.

Suomi on osallistunut eurooppalaiseen ekosysteemipalveluiden kartoittamis- ja arviointityöhön (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES). Tavoitteena on tuottaa etenkin karttapohjaisia tarkasteluja ekosysteemipalveluiden alueellisesta vaihtelusta ja näin ollen eri alueiden merkityksestä niiden tuotannolle. Kaukokartoitusmenetelmilen kehittäminen on keskeisessä roolissa ekosysteemipalveluiden kartoittamisessa.

Ekosysteemipalveluiden kartoituksia on tehty sekä maakunnallisesti, kunnallisesti että kaupunkiseututasolla. Joitakin kansallisen tason teemakartoituksia on myös tehty kuten virkistyksen ja luontomatkailun taloudellisen arvon määrittäminen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin tuottaman tiedon perusteella.

 

Lisätietoa: Jäppinen, J.-P., & Heliölä, J. (ed.) 2015. Towards A Sustainable and Genuinely Green Economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland (TEEB for Finland). The Finnish Environment 1/2015 http://hdl.handle.net/10138/152815

Mononen, L., Auvinen, A.-P., Ahokumpu, A.-L., Rönkä, M., Aarras, N., Tolvanen, H., Kamppinen, M., Viirret, E., Kumpula, T. & Vihervaara, P. 2015. National ecosystem service indicators: measures of social-ecological sustainability. Ecological Indicators 61: 27–37. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.03.041

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 2018. Euroopan ekosysteemipalveluiden kartoittamisessa alkaa loppukiri. Esite

Lankia, T, Kopperoinen, L., Pouta, E., Neuvonen, M. 2015. Valuing recreational ecosystem service flow in Finland. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 10:14-28. doi:10.1016/j.jort.2015.04.006