Taksonomisen aineiston digitointi

43) Jatketaan Luonnontieteellisen keskusmuseon taksonomisen aineiston sekä aluemuseoiden ja -kokoelmien tärkeimpien aineistojen digitointia sekä lajistonsuojelua edistävien lajiluetteloiden tuotantoa. Toimijat sopivat keskenään taksonomisten lajiluetteloiden päivityksestä, voimavaroista ja digitaalisesta vaihdosta. Tehostetaan tietoaineistojen yhteiskäyttöä internetissä edistämällä Global Biodiversity Information Facility (GBIF) -organisaation tavoitteiden toteutumista Suomessa.

   
Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella tuettiin vuosina 2015–2017 Suomen lajitietokeskus -hanketta, johon sisältyi kokoelmien digitointia Luomuksessa sekä Turun, Oulun ja Itä-Suomen yliopistoissa. Lisäksi kokoelmayksiköt ovat suunnanneet perusrahoitustaan digitointiin. Maamme kokoelmista on digitoitu noin 15 %. Kokoelmayksiköillä on tällä hetkellä digitointivälineistöä ja -henkilöstöä, jolla pystytään digitoimaan loput kokoelmat 50 vuodessa. Henkilöstöresurssien puitteissa digitointilinjastojen käyttöaste on nyt 50 %. Luomus koordinoi EU-rahoitteista ICEDIG-hanketta (2018–2020), jossa kehitetään nopeampia digitointimenetelmiä.

Luomus koordinoi lajiluetteloiden laadintaa. Suomen Lajitietokeskuksessa (Laji.fi) jaettavat lajiluettelot kattavat nyt noin 90 % Suomen tunnetusta lajistosta yksisoluisia eliöitä lukuun ottamatta. Suomen Lajitietokeskus jakaa avoimesti noin 30 miljoonaa lajihavaintoa 173 suomalaisesta aineistosta sekä portaalissa Laji.fi että globaalisti GBIFin portaalista.

 

Lisätietoja:

Suomen Lajitietokeskus https://laji.fi/

 
Luonnontieteellisten kokoelmien digitoinnin kehittämishanke ICEDIG https://icedig.eu/

Global Biodiversity Information Facility GBIF https://www.gbif.org/