Tietojen yhteiskäyttö

40) Parannetaan tutkimus- ja seurantatiedon yhteiskäyttöä luonnon monimuotoisuuden tutkimus- ja seurantatahojen (esim. LYNET-laitokset, suunniteltu Luonnonvaratutkimuskeskus) sekä tiedonkäyttäjien (esim. viranomaiset, maankäytön suunnittelijat, maanomistajat) välillä. Perustetaan eri organisaatioissa hajallaan olevan lajitiedon kokoamiseksi, digitoimiseksi ja yhteiskäytön mahdollistamiseksi virtuaalinen tietojärjestelmä (Suomen lajitietokeskus). Päivitetään ja toteutetaan LUMONET-portaalia koskevat kehittämisesitykset, joiden avulla portaalista kehitetään luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon keruun ja välityksen kansallinen kanava laajalle käyttäjäjoukolle (mm. tutkijat, päättäjät, tiedotusvälineet, maanomistajat, luontoharrastajat) ottaen huomioon henkilötietosuojalaissa säädetyt edellytykset.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö,maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen Lajitietokeskus perustettiin osana ENVIBASE hankekokonaisuutta 2015–2017. Lajitietokeskuksen avoimessa tietokannassa oli vuoden 2018 lopulla noin 30 miljoonaa lajihavaintoa. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus johtaa Lajitietokeskuksen kehitys- ja ylläpitotyötä.

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekarttaan (ns. KOTUMO-tiekartta) on kirjattu tavoitteet yhteisen tietopohjan kehittämisestä ja tiedonkeruusta yhteisillä kriteereillä. Valtion tutkimuslaitosten yhteenliittymä TULANET aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa. TULANETin tavoitteena on tiivistää laitosten yhteistyötä ja lisätä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Osana valmistautumista maakuntauudistukseen on alettu suunnitella Metsähallituksen hallinnassa olevan suojelualuetietojärjestelmän (SATJ) käytön laajentamista perustettaviin maakuntiin. Samassa yhteydessä on tullut esille tarpeita mahdollistaa sen aineistojen käyttö kunnissa. Näitä tavoitteita edistetään osana maakuntauudistusta voimavarojen sallimissa rajoissa.

LUMONET-portaali on lakkautettu. Luonnon monimuotoisuutta koskeva seurantatieto on koottu Luonnontila-sivustolle, joka korvaa LUMONETin siltä osin.

 

Lisätietoja:

www.laji.fi – Suomen Lajitietokeskuksen testipalvelu

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventäminen. Tiekartta 2015–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:16. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75143

Tutkimuslaitosten TULANET-yhteenliittymä http://tulanet.fi/