Vihreän talouden tutkimus

41) Käynnistetään hallitusohjelmaan sisältyvä tutkimushanke luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen taloudellisen merkityksen arvioimiseksi osana vihreän talouden tutkimuskokonaisuutta.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Kansallinen ekosysteemipalveluiden taloudellisen merkityksen arviointi eli Suomen TEEB-hanke valmistui tammikuussa 2015. Hanke tuotti alustavan arvion Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen nykytilasta ja tulevasta kehityksestä sekä niiden merkityksestä vihreän talouden edistämisessä. Lisäksi esitettiin keinoja ekosysteemipalvelujen integroimiseksi nykyistä paremmin osaksi keskeisiä politiikkaprosesseja sekä ohjauskeinoista, joilla luontopääoma ja ekosysteemipalvelut voidaan turvata. Hanke tuotti myös tietoa aihepiirin jatkoselvitystarpeista.

Suomi on kehittänyt ekosysteemitilinpidon menetelmiä Eurostat Grants -rahoituksella vuosina 2017–2018. Tässä Kohti ekosysteemitilinpitoa -hankkeessa on jatkettu EU-tason kehitystyötä ja pyritty parantamaan valmiuksia ekosysteemitilinpidon käyttöön ottamiseen erityisesti hiilenkiertoon, kalastukseen ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvien esimerkkitapausten osalta. Työ jatkuu uuden Eurostatin apurahan turvin vuonna 2019.

 

Lisätietoa: Jäppinen, J.-P., & Heliölä, J. (toim.) 2015. Towards A Sustainable and Genuinely Green Economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland (TEEB for Finland). The Finnish Environment 1/2015 http://hdl.handle.net/10138/152815

Kohti ekosysteemitilinpitoa -hanke Suomen ympäristökeskuksen sivuilla http://www.syke.fi/hankkeet/estat-eea