Yhteistyö seurannassa

42) Selkiytetään Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyötä ja työnjakoa taksonomisessa perustutkimuksessa, näyteaineiston tuotannossa ja tallentamisessa sekä luonnon monimuotoisuuden seurannassa, ottaen huomioon valtion sektoritutkimuslaitoskentän kehittäminen ja organisaatioiden säännöksiin perustuvat tehtävät.

   

Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2014

   

Tilanne vuonna 2018: Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin toimenpiteillä on luotu edellytyksiä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistämiseksi.  Ohjauksen kautta ja säädöksiä purkamalla kannustetaan korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia tiiviimpään yhteistyöhön. Yhteistyön tiivistäminen on myös hallitusohjelman tavoitteena. 

Selvitys Luonnontieteellisen keskusmuseon (LUOMUS) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) työjaosta käynnistyi vuonna 2018 ja saatetaan loppuun 31.3.2019 mennessä. Selvityksessä on kartoitettu kuinka paljon resursseja molemmat tahot käyttävät taksonomiseen perustutkimukseen, biodiversiteetin seurantoihin ja näihin liittyvien tietokantojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Selvityksen tavoitteena on mahdollisten päällekkäisyyksien karsiminen ja olemassa olevien resurssien tehokas käyttö.

Osittain tässä toimenpiteessä tarkoitettu työnjako "näyteaineiston tuotannossa ja tallentamisessa sekä luonnon monimuotoisuuden seurannassa" liittyy myös toimenpide 43:n alla raportoitaviin kehityskulkuihin.

 

Lisätietoa: Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventäminen. Tiekartta 2015–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:16. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75143