Haitalliset tuet

5) Kartoitetaan luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tuet ja suunnataan niitä uudelleen ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset olosuhteet. Selvitetään miten luonnon monimuotoisuutta koskevat velvoitteet saavutetaan entistä kustannustehokkaammin taloudellisia ohjauskeinoja, kuten kannustimia ja verotusta kehittämällä.

   
Vastuutaho: Valtionvarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   
Tilanne vuonna 2018: Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tuet kartoitettiin ja taustaselvitys julkaistiin vuonna 2015. Tukien uudelleensuuntaaminen on poliittisessa harkinnassa. Haitallisten tukien mittaluokka on nostettu esiin osana kestävän kehityksen budjetointia valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä. Taloudellisten ohjauskeinojen kehittämisen osalta työ on kesken.  
Lisätietoa: Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tuet. Ympäristöministeriön raportteja 19 | 2015.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155636