Petovahingot

10) Pyritään poronhoitoalueella täysimääräisesti korvaamaan poronhoitajalle aiheutuvat petovahingot. Poronhoitoalueen ulkopuolella pyritään ensisijaisesti ennalta ehkäisemään suurpedoista koti- ja lemmikkieläinten omistajille aiheutuvat vahingot. Pyritään turvaamaan hyljevahinkojen sietopalkkiojärjestelmän ja hylkeenkestävien pyydysten tukien jatkuvuus.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö.

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Metsästyslain alaisten suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen on toteutunut lähes täysimääräisesti lisätalousarvioiden kautta sekä budjetointimuutoksen myötä vuoden 2016 vahinkoihin saakka. Vuoden 2016 suurpetojen porovahinkoja leikattiin 4 %, koska Euroopan komission Suomelle sallima maksukatto 10 M€ olisi muutoin ylittynyt. Vuoden 2017 petovahinkojen korvauksista tultaneen leikkaamaan noin 25 %.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaohjelmaan 2014–2020 sisältyy mahdollisuus korvata kaupallisille kalastajille hylkeiden ja merimetsojen saaliille aiheuttamia vahinkoja, mikä korvaa hylkeensietopalkkiojärjestelmän. EMKR-toimintaohjelmasta voidaan lisäksi myöntää tukea hylkeenkestävien pyydysten hankintaan kerran ohjelmakauden aikana samalle kalastusalukselle.

Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2018 hankkeen, jossa valmistellaan luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausperusteita ja -menettelyjä sekä niiden lainsäädännöllisiä linjauksia. Hankkeen taustalla on erityisesti rauhoitettujen lintujen aiheuttamien vahinkojen kasvu 2010-luvulla. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämisestä valmistui esiselvitys vuonna 2017.

 
Lisätietoa: Laakso, T., Miettinen, E., Kosunen, N., Ratamäki, O. & Määttä, T. 2017. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 24/2017. 98 s. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160353