Uhanalaiset luontotyypit ja lajit

Suomen biodiversiteettiohjelmassa on seitsemän uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä koskevaa toimenpidettä (toimenpiteet 22–28).  Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikkien toimenpiteiden toteutuminen oli edennyt ja joitakin toimenpiteitä oli saatettu loppuun tai niiden mukaisesta toiminnasta oli tullut vakiintunutta. Useilta osin sovittujen toimien käytännön toteutus on kuitenkin kesken.

Uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi laaditun toimintasuunnitelman toteutus on edennyt, joskin erityisesti lainsäädäntöön, hallintoon ja ohjaukseen sekä alueiden käytön suunnitteluun liittyvien toimenpide-ehdotusten toteuttamisessa on parantamisen varaa. Aichi-tavoitteeseen 15 vastaava ehdotus elinympäristöjen tilan parantamiseksi valmistui vuonna 2015 ja elinympäristökohtaiset työryhmät ohjaavat elinympäristöjen ennallistamista ja hoitoa. Uusi luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi valmistuu loppuvuodesta 2018 (toimenpide 22; kirimisvaraa.)

Uhanalaisten lajien tietoja päivitetään ja ajantasaistetaan jatkuvana työnä eri organisaatioissa. Suomen lajien viides Punainen kirja valmistuu keväällä 2019. Tarvittaviin inventointeihin ei ole ollut riittävästi voimavaroja eikä lajitiedon välitystä toimijoiden kesken ole vielä ratkaistu (toimenpide 23; kirimisvaraa).

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma valmistui vuonna 2017 ja joidenkin siihen sisältyvien ehdotusten toimeenpano on aloitettu. Kiireellisesti suojeltavien lajien turvaamistoimien priorisoinnista on sovittu alueittain vuosina 2012−2017. Toimien priorisointia tulee jatkaa valmistuvan uuden Punaisen kirjan pohjalta  (toimenpide 24; vakiintunutta toimintaa).

Uhanalaiset lajit metsätaloudessa - toimintamallista on tullut vakiintunut käytöntäntö ja lajien esiintymistä koskevan tiedon vaihto ja saatavuus ovat parantuneet. Metsäsertifiointi tukee toimintamallin soveltamista (toimenpide 25; vakiintunutta toimintaa).

Alustava tarkastelu Suomen tärkeimmistä lajistokeskittymistä toteutettiin vuonna 2016. Tulokset ja esimerkkikarttoja on mukana uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmassa (toimenpide 26; valmis)

Kotoperäisten taksonien suojelu on edennyt. Muun muassa ruijanesikkoryhmän kasvien elinympäristöjä on hoidettu ja saimaannorpan tila on parantunut hoitotoimien ansiosta (toimenpide 27; käynnissä suunnittellusti)

Uhanalaisille tai muuten erityisasemassa oleville riistalajeille on laadittu hoitosuunnitelmat, joilla pyritään pitämään niiden kannat elinvoimaisina (toimenpide 28; käynnissä suunnitellusti)