Lajisuojelun toimintaohjelma

24) Valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Lajisuojelun toimintaohjelma, joka määrittelee toiminnan painopisteet, voimavaratavoitteet ja priorisoinnit aikatauluineen sekä eri toimijoiden työnjaon. Käynnistetään lajisuojelutoimet kiireellisyysjärjestyksessä ja yhtenäistetään tehtäväkentän ohjausta suosituksin sekä toimintaohjein.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma valmisteltiin laajapohjaisessa työryhmässä ja se valmistui vuonna 2017. Toimenpideohjelmassa on 46 ehdotusta, joista monet ovat laaja-alaisia ja edellyttävät käytäntöjen vakiinnuttamista pitkällä aikavälillä. Joidenkin ehdotusten toteutus on aloitettu, kuten lajitiedon hallinnan kehittämistarpeiden arviointi (ehdotus 2).

Vuonna 2010 valmistuneen Suomen lajien neljännen uhanalaisuusarvioinnin pohjalta valittiin uhanalaisimpien lajien joukosta 569 kiireellisesti suojeltavaa lajia. Niiden turvaamistoimiin on ryhdyttävä lähimpien viiden vuoden kuluessa. Lajien valinta tehtiin osana luonnonsuojeluhallinnon lajisuojelun suunnittelua vuonna 2011. Kiireellisesti suojeltavien lajien suojelun, hoidon ja seurannan tarpeista sovittiin alueellisissa turvaamistoimien priorisointineuvotteluissa yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), Metsähallituksen Luontopalvelujen ja eliöryhmäkohtaisten työryhmien kanssa vuosina 2012−2017. Tarkasteluissa oli mukana yhteensä 513 Manner-Suomessa esiintyvää lajia ja niiden 11 500 havaintopaikka. Yhteenveto käydyistä neuvotteluista ja niiden tuloksista valmistui vuoden 2017 lopulla. Neuvotteluissa sovittujen toimien toteutus on aloitettu.

Kiireellisesti suojeltavien lajien luettelo tulee päivittää vuonna 2019 valmistuvan Punaisen kirjan pohjalta ja jatkaa toimien priorisoinnista sopimista.

 

Lisätietoa: Kemppainen, E. & Kaipiainen-Väre, H. 2017. Kiireellisesti suojeltavien lajien priorisointineuvottelut vuosina 2012–2017. Yhteenveto. Ympäristöministeriön raportteja 26/2017. Ympäristöministeriö. Helsinki. 80 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4768-5

Tietoa kiireellisesti suojeltavista lajeista:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Uhanalaisten_lajien_suojelun_toimintaohjelma

Ympäristöministeriö 2017. Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma. Suomen ympäristö 2/2017. Helsinki. 170 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4724-1