Luontotyyppien suojelusuunnitelma

22) Toteutetaan eri hallinnonalojen ja sidosryhmien yhteistyönä laadittu toimintasuunnitelma Suomen uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi.

  • Parannetaan tietopohjaa luontotyyppien suojelun, hoidon, ennallistamisen, tutkimuksen ja seurannan kohdentamiseksi.
  • Lisätään yleistä tietämystä luontotyyppien merkityksestä osana maamme luonnon monimuotoisuutta.
  • Tarkennetaan kuvaa metsäisten luontotyyppien uhanalaisuudesta.
   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi valmistui vuonna 2011. Suomen ympäristökeskus (SYKE) laati väliarvioinnin toimintasuunnitelman toteutumisesta: vuoteen 2014 mennessä 50 toimenpide-ehdotuksesta 2 oli toteutettu kokonaan, 19 toteutettu osittain, 22:n toteutus oli aloitettu ja 7:n toteutusta ei ollut aloitettu. Etenkin lainsäädäntöön, hallintoon ja ohjaukseen sekä alueiden käytön suunnitteluun liittyvien toimenpide-ehdotusten arvioitiin toistaiseksi toteutuneen heikosti.

Vuoden 2014 jälkeen on tapahtunut edistystä monissa asioissa. Ympäristöhallinnon SAKTI-kuviotietojärjestelmä on otettu käyttöön ja se parantaa luonnonsuojelualueiden luontotyyppitiedon käytettävyyttä hallinnon sisällä. Edelleen kuitenkin puuttuu tietojärjestelmä, josta esimerkiksi kunnat saisivat tietoa suojelualueiden ulkopuolisista luontotyyppiesiintymistä. Vieraslajien hallintaa ja lainsäädäntöä on tehostettu. Luontotyyppien tilaa heikentävien hankkeiden haittojen vähentämistä ekologisen kompensaation keinoin on alettu selvittää useissa tutkimushankkeissa. Metsähallitus on inventoinut luontotyyppejä suojelualueilla.

SYKE on laatinut selvityksen luontotyyppisuojelun nykytilanteesta ja kehittämistarpeista vuonna 2013. ELITE-työryhmän loppuraportti elinympäristöjen tilan edistämisestä julkaistiin syksyllä 2015. Vuonna 2004 perustetun Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmä ELOn alaisuudessa toimivat alatyöryhmät Metsä-ELO, Perinne-ELO ja Suo-ELO kokoavat ja esittelevät tutkimukseen pohjautuvaa tietoa luontotyyppien suojelusta, hoidosta ja ennallistamisesta.

Ympäristöministeriö, SYKE, Kuntaliitto ja Ahvenanmaan maakuntahallitus toteuttivat vuosina 2011–2012 tiedotuskampanjan luontotyypeistä Suomen kunnille ja maakunnille. Luontotyyppien merkityksestä on tiedotettu myös muissa hankkeissa.

Suomen luontotyyppien toinen uhanalaisuusarviointi julkaistiin joulukuussa 2018. Arviointi toteutettiin uudella IUCN:n Red List of Ecosystems -kriteeristöllä, jonka kehittämiseen SYKE on osallistunut. Luontotyyppien arviointi muuttui jonkin verran edelliseen, vuonna 2008 valmistuneeseen arviointiin verrattuna. Esimerkiksi metsäisten luontotyyppien määrää vähennettiin yhdistämällä niitä toisiinsa.

 

Lisätietoa: Kotiaho, J.S., Kuusela, S. Nieminen, E., & Päivinen J. 2015. Elinympäristöjen tilan edistäminen Suomessa. Suomen ympäristö. 8/2015. Ympäristöministeriö. Helsinki.
http://hdl.handle.net/10138/156982

Raunio, A. 2015. Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (2011): toteutumisen väliarviointi 2014. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/37027

Raunio, A., Anttila, S., Kokko, A. ja Mäkelä, K. 2013. Luontotyyppisuojelun nykytilanne ja kehittämistarpeet – lakisääteiset turvaamiskeinot. Suomen ympäristö 5/2013. Suomen ympäristökeskus. Helsinki.
http://hdl.handle.net/10138/40233

Ympäristöministeriö 2011. Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi. Suomen ympäristö 15/2011. Helsinki. http://hdl.handle.net/10138/37027

Luontotyyppien uhanalaisuus 2018 ympäristöhallinnon sivuilla https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalaisuus/Luontotyyppien_uhanalaisuus_2018