Tärkeät lajistokeskittymät

26) Kartoitetaan Suomen tärkeät lajistokeskittymät, joissa on mahdollista turvata samalla kertaa useiden erilaisten eliöryhmien elinvoimaisia esiintymiä.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Tärkeimpiä lajistokeskittymiä selvitettiin Suomen ympäristökeskuksessa vuonna 2016. Tarkastelussa olivat mukana uhanalaiset (luokat CR, EN ja VU), silmälläpidettävät (NT) ja hävinneet (RE) lajit. Uhanalaiset lajit olivat mukana linnuista ja nisäkkäistä vuoden 2015 arviointien mukaisesti, muista eliöryhmistä vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin mukaisesti. Paikkatietoaineistot tehtiin ympäristöhallinnon Eliölajit-tietokannan tietojen pohjalta.

Työn tuloksina syntyneitä karttoja on liitteinä Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmassa, joka valmistui vuonna 2017. Toimintaohjelman luvussa 5 on myös kuvaus aineistoista ja työn toteutuksesta sekä lyhyt yhteenveto todetuista lajistokeskittymistä. Työssä toteutetut lajistokeskittymäkartat ovat käytettävissä erilaisiin hankkeisiin.

Tehty tarkastelu on alustava ja perustuu osittain puutteelliseen aineistoon. Tämän vuoksi uusi tarkastelu on tarpeen lajiaineistojen täydentyessä.

 
Lisätietoa: Ympäristöministeriö 2017. Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma. Suomen ympäristö 2/2017. Helsinki. 170 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4724-1