Tieto uhanalaisista lajeista

23) Parannetaan uhanalaisia lajeja koskevan tiedon tasoa ja käytettävyyttä mm. uhanalaisuuden arvioinnissa laji-inventointien avulla. Parannetaan tiedonvaihtoa eri toimijoiden kesken. Toteutetaan Suomen lajiston uhanalaisuuden kokonaisarviointi kymmenen vuoden välein siten, että seuraava arviointi ilmestyy 2020.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Tiedon tasoa ja käytettävyyttä parannetaan jatkuvana työnä eri organisaatioissa ja eliötyöryhmissä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota luontodirektiivin lajien paikka- ja havaintotietojen kokoamiseen ja ajantasaistamiseen. Uhanalaisten lajien inventointeihin ei ole ollut riittävästi voimavaroja.

Suomen viidennen lajien uhanalaisuusarvioinnin valmistelu käynnistettiin vuonna 2016 ja se valmistuu keväällä 2019. Lintujen ja nisäkkäiden väliarvioinnit valmistuivat alkuvuodesta 2016.

Uhanalaisten lajien esiintymistietoja voidaan 2019 alkaen hakea Luomuksen ylläpitämästä Suomen Lajitietokeskuksesta. Keskuksesta voi tehdä aineistopyynnön aineiston omistajille sellaisesta tiedosta, jonka avoimuutta on rajoitettu lajinsuojelun vuoksi. Suomen ympäristökeskuksen käytöstä poistettavan eliölajit-tietokannan tieto uhanalaisista lajeista siirretään Metsähallituksen luontopalveluiden LajiGIS-järjestelmään. Se kytketään tiedon jakamista varten Lajitietokeskukseen, josta jaetaan myös muiden toimijoiden (Luomus ja muut luonnontieteelliset kokoelmat, Luonnonvarakeskus, harrastajayhteisöt, kansalaisjärjestöt) tietoja uhanalaisista lajeista.

 

Lisätietoa: Liukko, U.-M., Henttonen, H., Hanski, I. K., Kauhala, K., Kojola, I., Kyheröinen, E.-M. & Pitkänen, J. 2016. Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 34 s. http://hdl.handle.net/10138/159434

Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärkkä, A., Rintala, J., Sirkiä, P. & Valkama, J. 2016. Suomen lintujen uhanalaisuus 2015. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. 49 s. http://hdl.handle.net/10138/159435

Suomen Lajitietokeskus https://laji.fi/