Uhanalaiset lajit metsätaloudessa

25) Otetaan metsänkäsittelyssä huomioon uhanalaiset lajit Uhanalaiset lajit metsätaloudessa -toimintamallin (2011) mukaisesti. Suomen metsäkeskus ja ELY-keskukset ottavat käyttöön toimintamallissa kuvatut käytännöt. Päätäntävalta menettelytavoista on metsänomistajalla.

   
Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Metsälajit valittiin uhanalaisten lajien joukosta vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin pohjalta. Työ tehtiin Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa 2009–2011 -hankkeessa. Suomen metsäkeskus saa vuosittain tiedot valituista 501 metsälajista ja liito-oravasta. Metsäteollisuus ry saa lisäksi tiedot niistä kaikkien eliöryhmien uhanalaisista lajeista, joiden yhtenä uhkana on vuoden 2010 Punaisessa kirjassa mainittu metsätalous (869 lajia). Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto tilaa metsänhoitoyhdistyksille aineiston noin joka toinen vuosi.

Toimintamallin käyttöä varmentaa osaltaan PEFC-metsäsertifioinnin kriteeri 12, jonka mukaan ”Metsätalouden toimenpiteissä turvataan a) erityisesti suojeltavien lajien tunnetut elinpaikat, jotka alueellinen ELYkeskus on rajannut ja ilmoittanut kohteen omistajille ja/tai haltijoille, b) luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä c) muiden uhanalaisten lajien tiedossa olevat elinpaikat Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -toimintamallin mukaisesti.”

Toimintamallin eteenpäin vientiä on auttanut merkittävästi lajiston paikkatiedon näkyvyyden parantuminen niin metsäalan toimijoiden kuin maanomistajien palveluissa, esimerkiksi Metsään.fi palvelussa. Metsälajien luettelo kaipaisi päivittämistä vuonna 2019 valmistuvan Suomen viidennen uhanalaisuusarvioinnin pohjalta.

 

Lisätietoa: Saaristo, L., Mannerkoski, I. ja Kaipiainen-Väre, H. 2010: Metsätalous ja uhanalaiset lajit. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion pdf-opas. 20 s.
http://tapio.fi/wp-content/uploads/2015/08/Metsatalous_ja_uhanalaiset_lajit.pdf

Metsälajien esittelyt ympäristöhallinnon sivuilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Metsalajien_esittelyt