Biodiversiteetti opetussuunnitelmassa

3) Vahvistetaan alkavassa opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyössä ympäristökasvatuksen asemaa. Lisäksi vahvistetaan ammatillisessa koulutuksessa niitä ammattitaitovaatimuksia, jotka elvyttävät luonnon monimuotoisuutta tai, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

   
Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018:

Varhaiskasvatus

Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tunnistetaan ja noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita niin, että sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus huomioidaan. Varhaiskasvatus luo perustan ekososiaaliselle sivistykselle niin, että ihminen ymmärtää ekologisen kestävyyden olevan edellytys sosiaaliselle kestävyydelle ja ihmisoikeuksien toteutumiselle.

Esi- ja perusopetus

Kestävä kehitys tai kestävä tulevaisuus asetetaan johtavaksi yhteiskunnalliseksi päämääräksi 22.12.2014 vahvistetussa opetussuunnitelman perusteasiakirjassa. Se on mukana niin arvoperustassa kuin myös esimerkiksi laaja-alaisessa osaamisessa sekä luonnollisesti myös ainekohtaisissa tavoitteissa.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen uusissa opetussuunnitelman perusteissa (hyväksytty 27.10.2015) kestävä kehitys on osa arvopohjaa, toimintakulttuuria sekä aihekokonaisuuksia. Erityisesti sitä korostetaan biologian ja maantieteen kursseissa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jotka sisältyvät kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteisiin sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteisiin työelämän tarpeiden mukaisesti. Ammatillisissa tutkinnon osissa kestävä kehitys on sisällytetty alakohtaisten painotusten mukaan ammattitaitovaatimukseksi tai kriteeriksi.
1.8.2018 voimaan tulevien ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien yhtenä osa-alueena on kestävän kehityksen edistäminen.

Biodiversiteettiosaamista sisältyy myös eräiden ammatillisten tutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin. Tällaisia tutkintoja ovat muun muassa luonto- ja ympäristöalan, maatalousalan ja metsäalan perustutkinnot, erä- ja luonto-oppaan, kalastusoppaan ja metsämestarin ammattitutkinnot sekä luontokartoittajan ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot.

 

Lisätietoja:
Opetussuunitelmien perusteet Opetushallituksen sivuilla
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet