Opettajankoulutus

2) Kehitetään opettajien täydennyskoulutusta eliölajituntemuksessa ja luonnon monimuotoisuutta koskevien kysymysten pedagogiikassa. Edistetään uuden tietoteknologian avulla lajintuntemusta ja kestävän kehityksen kasvatusta (ml. saamelaisopetuksessa ja sen oppimateriaalituotannossa luonnon monimuotoisuutta koskevaa perinteistä tietoa sekä sen suojelua ja arvostusta).

   
Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   
Tilanne vuonna 2018: Opetushallitus tukee valtionavustuksilla täydennyskoulutuksen järjestämistä määritetyillä prioriteettialoilla. Täydennyskoulutus koskee niin yleissivistävän koulutuksen, lukiokoulutuksen kuin toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajia. Eliölajituntemusta ja luonnon monimuotoisuutta koskevia kysymyksiä pedagogiikassa on rahoitettu valtionavustuksilla; on toteutettu useampia hankkeita sekä yleissivistävässä että ammatillisessa koulutuksessa.