Viestintäohjelma

1) Päivitetään Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi -strategian ja toimintaohjelman viestintäohjelma (2009–2016) tukemaan Japanin Nagoyassa (CBD COP-10, 2010) tarkistetun luonnon monimuotoisuuden maailmanlaajuisen strategian ja toimintaohjelman 2010–2020 linjauksia. Viestintäohjelmaan sisällytetään geenivarojen saatavuutta ja niistä saatavien hyötyjen oikeudenmukaista jakoa koskevan Nagoyan ABS-pöytäkirjan viestintä.

   
Vastuutaho: Ympäristöministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013

   

Tilanne vuonna 2018: Viestinnän toteuttamiseksi perustettu toimijoiden välinen viestintäryhmä asetettiin uudelle kaudelle (2017–2021) syksyllä 2017. Ryhmän kokoonpanoa on täydennetty erityisesti ympäristökasvatukseen ja luonnon terveysvaikutuksiin liittyvällä osaamisella uusien näkökulmien ja laajemman tavoitettavuuden saamiseksi. Ryhmässä ovat edustettuina ympäristöministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, Suomen ympäristökeskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Liikennevirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Opetushallitus, Fee Suomi ja Yleisradio.

Ryhmä toimeenpanee viestintäohjelmaa päivittyvän vuosisuunnitelmansa mukaisesti. Ryhmä on tukenut luonnon monimuotoisuutta koskevan strategian toimeenpanoa muun muassa levittämällä tietoa, toteuttamalla kyselytutkimuksia, vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja houkuttelemalla uusia tahoja mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

Vuonna 2018 toteutettiin kyselytutkimus kansalaisten luontosuhteesta, joka on tarkoitus jatkossa toistaa kehityssuunntien havaitsemiseksi. Kyselyn tulosten mukaan yli 90 % suomalaisista pitää luontoa tärkeänä, kokee sen olevan osa kansallista identiteettiä ja uskoo luonnon lisäävän hyvinvointia ja terveyttä. Kuitenkaan suomalaiset eivät nosta luonnon monimuotoisuuden vähenemistä kovin merkittäväksi uhkatekijäksi.

Nagoyan pöytäkirjan toimeenpanoon liittyvää viestintää on koordinoinut ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen edustajista koostuva pienryhmä. Ryhmä on perustanut kansalliset verkkosivut (kansallinen tiedonvälitysjärjestelmä), laatinut käyttäjien oppaita ja pitänyt lukuisia tiedotustilaisuuksia geenivarojen käyttäjille sekä lähettänyt tiedotuskirjeitä ja kyselyitä suurimmille kansallisille toimijoille Nagoyan pöytäkirjan velvollisuuksiin liittyen.

 

Lisätietoa: Suomen biodiversiteettistrategian ja -toimintaohjelman viestintäohjelma PDF

Tiedote kansalaisille suunnatun luontosuhdetta kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksista ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Iakkaammat_kantavat_nuoria_enemman_huolt%2847263%29

Suomen geenivarojen käytön kansallinen tiedonvälitysjärjestelmä  https://www.luonnontila.fi/geenivarat