Yhteistyö ympäristökasvatuksessa

4) Syvennetään yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden kysymyksiä monipuolisesti käsittelevässä ympäristökasvatuksessa mm. hallinnon, tutkimuslaitosten, oppilaitosten, ELY-keskusten, luonnontieteellisten museoiden, Metsähallituksen luontokeskusten ja kansalaisjärjestöjen kesken. Lisätään käytännön yhteistyöhankkeita ja seurataan niiden avulla saatuja tuloksia. Etsitään yhdessä tehokkaampia keinoja luonnon monimuotoisuutta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi eri kohderyhmissä.

   
Vastuutaho: Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi keväällä 2015 raportin, jossa selvitettiin ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden edistämisen organisointia Suomessa ja tunnistettiin ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat omalla hallinnonaloillaan ympäristökasvatustyötä, ympäristökasvatusta tekeviä lapsi- ja nuorisojärjestöjä sekä myös kulttuuriympäristökasvatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistämässä oman hallinnonalansa kestävän kehityksen Agenda2030:n toimeenpanoa koskevan työn kevään 2018 aikana.

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto sisältää ympäristökasvatuksen osaamisalan, jonka suorittaneiden henkilöiden ammattitaito painottuu vahvasti ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen integroimiseen kasvatustoimintaan.

Luonto- ja ympäristökoulujen liitto kokoaa yhteen ympäristökasvatustoimijoita ja tukee kouluja ja muita toimijoita muun muassa kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen tukimateriaaleja sisältävän MAPPA-hakupalvelun avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus osallistuvat luonto- ja ympäristökoulujen liiton ohjausryhmään. Vuonna 2017 järjestettiin kansalaisjärjestöjen toimesta ensimmäinen ulkonaoppimisen suurtapahtuma Ulos-Ut-Out!

Rahoituksen niukkuus on rajoittanut toimintaohjelmakaudella etenkin Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Metsähallituksen tekemää luontokasvatustyötä, ja niiltä osin luontokasvatuksen trendi on ollut pikemminkin laskeva. Myös monet muut toiimijat kuten esimerkiksi suurimmat kaupungit tunnistavat luontokasvatuksen tarpeen, mutta eivät kykene vastaamaan kysyntään.

 

Lisätietoja:
Ympäristökasvatuksen ja ympäristötietoisuuden kehittäminen. Ympäristöministeriön raportteja 18 | 2015.
http://hdl.handle.net/10138/154138

MAPPA – Tukimateriaalia kestävän kehityksen kasvatukseen sekä ympäristökasvatukseen
https://mappa.fi

Ulos-Ut.Out! -tapahtuman verkkosivut https://www.ulos2017.fi/fi/etusivu/