Pohjoisten alueiden maankäyttö

78) Ohjataan pohjoisten erämaiden ja suojelualueiden maankäyttöä sekä luontomatkailuun ja luonnon monimuotoisuuteen perustuvaa elinkeinotoimintaa siten, että se kannustaa monimuotoisuuden turvaamiseen ja eri intressien yhteensovittamiseen. Edistetään tunturialueiden maankäytön kokonaisvaltaista suunnittelua Akwé: Kon -ohjeiden avulla siten, että poronhoidon ja muun maankäytön ristiriidat vähenevät ja haitalliset vaikutukset tunturiluontoon lievenevät.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Alkuperäisasukkaiden kotiseudulla toteutettavien hankkeiden kulttuuristen, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty Akwé: Kon-ohje on sisällytetty Metsähallituksen suojelualueiden hoidon periaatteisiin.  Ohjetta on sovellettu Urho Kekkosen kansallispuiston, Kevon luonnonpuiston sekä Puljun ja Hammastunturin erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimiseen. Metsähallitus ja Saamelaiskäräjät ovat tarkentamassa Akwé: Kon -ohjeen soveltamisperiaatteita.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 2018, että niin sanottua Jäämeren rataa aletaan tutkia Kirkkoniemelle johtavien kahden vaihtoehtoisen linjauksen osalta. Ministeriö asetti suomalais-norjalaisen selvitysryhmän ohjaamaan valmistelua. Linjausvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja saamelaiskulttuuriin selvitetään osana Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmistelua. Asiasta saatujen tietojen mukaan vaikutuksia usean saamelaispaliskunnan porotalouteen ja saamelaisalueen maankäyttöön voidaan pitää merkittävinä.

Saamelaiskäräjät julkaisi syksyllä 2018 vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteet. Eettisten ohjeiden päätavoitteena on poistaa saamelaisuutta hyväksikäyttävä matkailu sekä matkailun kautta leviävä saamelaisia koskeva väärä tieto.

Ympäristöministeriö asetti 5.12.2017 Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen strategian ja toimintaohjelman toteutusta ja seurantaa edistävän alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevän artikla 8 (j):n kansallisen asiantuntijatyöryhmän.

 

Lisätietoa: Metsähallitus. 2013. Akwé: Kon -ohjeiden soveltaminen
Hammastunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Loppuraportti. 76 s. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/l/Muut/AkweKonraportti2013.pdf

Tiedote Saamelaiskäräjien sivuilla vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun toimintaperiaatteista https://www.samediggi.fi/2018/10/05/saamelaismatkailun-eettiset-ohjeet-hyvaksyttiin/