Poronhoidon kehittäminen

79) Kehitetään poronhoidon laidunkiertoa ja laiduninventointeja laidunten kantokyvyn turvaamiseksi yhteistyössä paliskuntien kanssa, ottaen huomioon asiaa koskeva tutkimustieto, saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvä perinteinen tieto ja muu poronhoitoon liittyvä tieto. Kannustetaan paliskuntia laatimaan monitavoitteisia poronhoitosuunnitelmia. Jatketaan porolaidunten tilan seurantaa ja kehitetään laidunten inventointimenetelmiä.

   

Vastuutaho: Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja rahoittaa vuosina 2016–2018 tehtäviä porolaiduninventointeja, joissa kartoitetaan talvilaidunten määrät ja niiden muutokset viime vuosikymmenien aikana kaikissa Suomen 54 paliskunnassa. Inventoinneissa analysoidaan maastossa kerätyt tiedot 625 pysyvän jäkälälaidunten koealan kunnosta ja kunnon muutoksista sekä näiden muutosten syistä poronhoitoalueen 20 pohjoisimmassa paliskunnassa. Hankkeessa selvitetään myös maankäytön ja metsätalouden laajuutta ja vaikutusta laidunten käytettävyyteen koko poronhoitoalueella. Inventoinnin loppuraportti julkaistaan 31.3.2019 mennessä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti loppuvuodesta 2018 porolukutyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella suurimmat sallitut poroluvut kaudelle 2020–2030. Työryhmän työ käynnistyi tutkimushankkeella, jossa tehdään muun muassa laaja synteesi poronlaidunten ekologisesta tilasta ja hiilitaseesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimushanke toteutetaan vuosina 2018–2019 ja siihen osallistuvat Luonnonvarakeskus, Helsingin Yliopisto, Lapin Yliopiston Arktinen keskus sekä Suomen ympäristökeskus. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan toimenpidesuosituksia ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän poronhoidon kehittämiseksi ja ohjaamiseksi eri alueilla.

 

Lisätietoa: Porolaidunseuranta Luonnonvarakeskuksen sivuilla https://www.luke.fi/projektit/porolaidunseuranta/

Kestävä biotalous porolaitumilla -hanke Luonnonvarakeskuksen sivuilla https://www.luke.fi/projektit/kebiporo/