Saamelaiskulttuurin indikaattorit

85) Valmistaudutaan ottamaan käyttöön CBD-yleissopimuksen osapuolikokouksen hyväksymät indikaattorit, jotka koskevat kielellistä monimuotoisuutta, saamelaisten kotiseutualueen maankäytön ja perinteisten elinkeinojen tilannetta ja kehitystä sekä perinteisen tiedon, innovaatioiden ja käytänteiden tilannetta ja kehitystä.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Artikla 8(j) työryhmän työ on valmis. Maankäytön indikaattori on valmis.

Taustaselvitys saamelaisten perinteisten elinkeinojen indikaattoria varten valmistui vuonna 2017. Selvityksessä kartoitettiin Saamelaiskäräjien vaaliluettelon mukaan jaetun kyselyn avulla perinteisistä elinkeinoista saatavia tuloja, niihin käytettävää aikaa, elinkeinojen merkityksiä vastaajille sekä tulevaisuudennäkymiä. Tulosten pohjalta on mahdollista kehittää biodiversiteettisopimuksen mukainen seurantaindikaattori. Resurssien vähyydestä johtuen seurannan aloittamisen mahdollistavaa uusintakyselyä ei kuitenkaan suunniteltu vuoden 2019 Saamelaiskäräjävaalien yhteyteen.

 
Lisätietoa: Niska, L. 2017. Saamelaisten perinteisten elinkeinojen nykytilanne Suomessa – Biodiversiteettisopimuksen seurantaindikaattorien taustoitus. Maa- ja metsätalousministeriö & Saamelaiskäräjät. 40 s. PDF.