Saamelaisten perinteinen tieto

84) Koskien myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvän saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottamista jatketaan työtä ILO:n alkuperäiskansoja koskevan yleissopimuksen ratifiointiedellytyksien selvittämiseksi hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti sekä saatetaan päätökseen Pohjoismaista saamelaissopimusta koskevat neuvottelut. Artikla 8 (j) -työryhmän loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista jatketaan, perustelluista syistä toimenpiteitä tarkistetaan ja täydennetään uudessa Artikla 8 (j) -työryhmässä ja toimenpide-esitykset tuodaan seurantatyöryhmään hyväksyttäviksi.

   

Vastuutaho: Oikeusministeriö, ulkoasianministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Saamelaiskäräjät

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Luonnon monimuotoisuuteen liittyvän saamelaisten perinteisen tiedon huomioon ottamista jatketaan huomioiden myös alkuperäiskansojen oikeuksien julistus sekä sen sitoumusten vahvistamista koskeva alkuperäiskansojen maailmankansojen konferenssin loppuasiakirja (YK:n päätöslauselma A/RES/69/2).

Neuvottelutulos pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta saavutettiin syksyllä 2016, ja sopimus vahvistettiin alustavasti tammikuussa 2017. Sopimuksen mukaan Saamelaiskäräjien tulee hyväksyä sopimus ennen hallitusten allekirjoitusta. Saamelaisten parlamentaarinen neuvosto on toimittanut kesäkuussa 2018 Saamelaiskäräjien yhteisen ehdotuksen asioista, joiden osalta neuvottelut tulisi avata uudelleen. Valtiot eivät ole vielä vastanneet ehdotukseen.

Artikla 8 (j) -työryhmän loppuraportissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista jatketaan. Perustelluista syistä toimenpiteitä tarkistetaan ja täydennetään uudessa Artikla 8 (j) -työryhmässä ja toimenpide-esitykset tuodaan seurantatyöryhmään hyväksyttäviksi.

Hallituksen esitys ILO 169-sopimuksen (itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskeva Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 169) hyväksymiseksi ja Metsähallituslain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle marraskuussa 2014 (HE 264/2014 vp) ja vedettiin pois eduskunnasta vanhentuneena tammikuussa 2019. Sopimuksen ratifiointi tulee seuraavan hallituksen harkittavaksi.

 

Lisätietoa: Alkuperäiskansojen perinnetietoa käsittelevä artikla 8 (j) ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma/Artikla_8j 

Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_264+2014.aspx