Biodiversiteettiohjelman seuranta

105) Seurataan ja arvioidaan Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutumista ja vaikuttavuutta.

  • Seuranta ja arviointi toteutetaan kustannustehokkaasti, yhteistyössä ministeriöiden, sidosryhmien sekä elinkeinojen kanssa, ja siinä käytetään CBD-yleissopimuksen suosittelemaa indikaattoreihin perustuvaa lähestymistapaa.
  • Kehitetään mittareita strategian ja toimintaohjelman toteutumisen seurantaa ja arviointia varten.
  • Seurantaryhmä kokoaa maaliskuun 2014 loppuun mennessä CBD-yleissopimukselle viidennen maaraportin luonnon monimuotoisuuden tilasta ja yleissopimuksen velvoitteiden toimeenpanosta maassamme.
  • Strategian ja toimintaohjelman kansallinen väliarviointi tehdään vuonna 2015/2016.
   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, kaikki ministeriöt

   
Aikataulu: 2013–2020

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian ja toimintaohjelman 2012–2020 toteutumisen ja vaikuttavuuden seurantaa on jatkettu indikaattoripohjaisesti. Ympäristöministeriön asettama biodiversiteettityöryhmä on toiminut aktiivisesti ja käyttää indikaattoreita luonnon monimuotoisuuden tilassa tapahtuvien muutosten seurantaan.

Strategian ja toimintaohjelman seuranta on helpottunut vuonna 2016 avatun Luonnontila.fi -sivuston laajennuksen ansiosta (tämä sivusto). Yksittäisten toimenpiteiden sivuille on jo voitu lisätä määrällistä kehitystä seuraavia indikaattoreita, mutta indikaattoreiden laajamittainen soveltaminen toimenpiteiden ja strategisten tavoitteiden seurantaan vaattii lisätyötä.

Suomen viides maaraportti toimitettiin biodiversiteettisopimuksen sihteeristölle toukokuussa 2014  ja kuudes lähetetään malliskuun alussa 2019. Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuuden strategian ja toimintaohjelman väliarviointi on valmistui alkuvuodesta 2016. Hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä käsitteli väliarviointia 8.6.2016.

 

Lisätietoa: Suomen biodiversiteettityöryhmä ympäristöministeriön sivuilla http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Strategia_ja_toimintaohjelma/Seurantaryhma

Suomen viides maaraportti biodiversiteettisopimukselle PDF

Tanninen, T. , Heikkinen, I. & von Weissenberg, M. (toim.) 2016. Väliarvio Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiasta ja toimintaohjelmasta vuonna 2016. Ympäristöministeriön raportteja 14/2017. 34 s. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79871