Biodiversiteetin tilan seuranta

6) Jatketaan Suomen luonnon monimuotoisuuden tilan ja kehityssuunnan seurantajärjestelmän kehittämistä verkostoyhteistyönä. Seurannan tuloksia julkaistaan erityisesti Luonnontila.fi -sivustolla, jota ylläpidetään kansallisena monimuotoisuuden yleisseurannan tiedonvälitys- ja raportointi-järjestelmänä. Seurantaa laajennetaan yhteistyössä tutkijoiden ja tiedonkäyttäjien kanssa kehitettävillä ekosysteemipalvelujen tilaa ja kehitystä kuvaavilla indikaattoreilla, jotka lisätään Luonnontila.fi -sivustolle. Hyödynnetään monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen indikaattoreita päätöksenteossa ja tämän toimintaohjelman toteutumisen arvioinnissa nykyistä paremmin. Vahvistetaan seuranta-indikaattoreiden roolia Suomen kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin mittaamisessa.

   

Vastuutaho: Ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, valtionvarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

   
Aikataulu: 2013–2015

   

Tilanne vuonna 2018: Suomen luonnon monimuotoisuuden seurannan kehittämistä verkostoyhteistyönä on jatkettu, mutta toimintaa on rajoittanut rahoitusvaje. Toimenpiteessä mainitut toimenpiteet on tehty tai niiden toteuttaminen on jatkunut pysyväisluonteisena toimintana. Kuitenkin julkista rahoitusta luonnon monimuotoisuuden seurannoille on supistettu eikä myöskään biodiversiteetti-indikaattoreita ole voitu päivittää suunnitellusti.

Luonnontila.fi -sivuston asema monimuotoisuuden yleisseurannan tiedonvälitys- ja raportointi-järjestelmänä on vahvistunut. Suomen ympäristökeskuksen Suomen ekosysteemipalveluindikaattorit (FESSI) -hankkeessa kehitettiin ekosysteemipalvelujen tilaa ja kehityssuuntaa kuvaavien indikaattorien kokoelma. Viitekehys kansallisille ekosysteemipalvelumittareille luotiin vuosina 2012–2014 ja alustavat indikaattorit sisältävä sivusto avattiin alkuvuodesta 2014. Tämän jälkeen indikaattoreiden jatkokehitystyö on ollut pääasiassa pysähdyksissä resurssien puutteen vuoksi.

Vuonna 2016 Luonnontila.fi -sivustolle avattiin sekä Suomen biodiversiteettiohjelman toimenpiteiden seurantaa että geenivarojen saatavuutta ja hyötyjen jakoa (Access and Benefit Sharing, ABS) koskevaa Nagoyan sopimusta palvelevat osiot. Erityisesti toimintaohjelman toimenpiteiden seurantasivut ovat parantaneet päätöksenteon systemaattista seurantaa indikaattoreiden ja muun seurantatiedon avulla.

Samaan aikaan Luonnontila.fi -sivuston biodiversiteetti-indikaattoreita on jossain määrin pidetty yllä, mutta päivitysvajetta on paljon. Sivustolle lisättiin vuonna 2014 uusi Avainindikaattorit-osio, jonka avulla seurataan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kahdeksannen tavoitteen "luontoa kunnioittava päätöksenteko" toteutumista.

 

Lisätietoa: Luonnontila.fi -sivuston osakokonaisuudet:

Biodiversiteetti-indikaattorit https://www.luonnontila.fi

Ekosysteemipalveluindikaattorit https://www.luonnontila.fi/ekosysteemipalvelut

Geenivarat ja lainsäädäntö https://www.luonnontila.fi/geenivarat

Kestävän kehityksen avainindikaattorit https://www.luonnontila.fi/fi/indikaattorit/suomen-luonnon-avainindikaattorit/