Yhteenveto toimenpiteistä

Toteutustilanne 2018 lopussa
1. Viestintäohjelma
2. Opettajien koulutus
3. Biodiversiteetti opetussuunnitelmassa
4. Yhteistyö ympäristökasvatuksessa
5. Haitalliset tuet
6. Biodiversiteetin tilan seuranta
7. Yksityinen ja kolmas sektori
8. EU-ohjelmat
9. Maatalouden ympäristötuki
10. Petovahingot
11. Lainsäädännön kehittäminen
12. Ympäristörikokset
13. Ekologinen kompensaatio
14. Vihreä ja sininen infrastuktuuri
15. Ympäristövaikutusten arviointi
16. Akwé: Kon -ohjeet
17. Suojelualueet valtionmailla
18. Suojelun  vaikuttavuus
19. Toimivuus ja kytkeytyneisyyys
20. Suojelualuevaraukset
21. Suojelualueiden luokitus
22. Luontotyyppien suojelusuunnitelma
23. Tieto uhanalaisista lajeista
24. Lajisuojelun toimintaohjelma
25. Uhanalaiset lajit metsätaloudessa
26. Tärkeät lajistokeskittymät
27. Kotoperäiset taksonit
28. Riistakantojen hoitosuunnitelmat
29. Ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia
30. Lajien herkkyys ilmastonmuutokselle
31. Ex situ -suojelu
32. Hiilivarastojen ennallistaminen
33. Bioenergian ja tuulivoiman vaikutukset
34. Vieraslajstrategia
35. Kestävä luontomatkailu
36. Maastoliikennelain päivitys
37. Alueidenkäyttö ja matkailu
38. Aktiivinen luontosuhde
39. Ekosysteemipalveluiden kartoitus
40. Tietojen yhteiskäyttö
41. Vihreän talouden tutkimus
42. Yhteistyö seurannassa
43. Taksonomisen aineiston digitointi
44. Puuttellisesti tunnetut lajit
45. METSO-ohjelma
46. Kansallinen metsäohjelma
47. Alueellinen yhteistyö
48. Valtion talousmetsät
49. Retkeilyalueet ja tutkimusmetsät
50. Soiden kestävä käyttö
51. Suojeltujen soiden vesitalous
52. Soiden muuttava maankäyttö
53. Kosteikkojen toimintaohjelma
54. Riistataloudellinen kosteikkostrategia
55. Maatalouspolitiikat
56. Tieto perinnebiotoopeista
57. Maatilat ja biodiversiteetti
58. Maataloudesta riippuvat lajit
59. Arvokkaiden alueiden hoito
60. Nykyiset korvaavat elinympäristöt
61. Vanhat maa-ainesten ottopaikat
62. Maa-ainesten kestävä käyttö
63. Tiedot geomuodostumista
64. Maatalouden vesiensuojelu
65. Vesien säännöstelyn kehittäminen
66. Vesienhoito-ohjelmat
67. Elinkeinotoiminnan vaikutukset
68. Itämeren suojelun toimintaohjelma
69. Vedenalaisen luonnon inventointi
70. Kestävä kalastus
71. Kalatiestrategia
72. Lohikantojen hoitosuunnitelma
73. Riistakantojen hoito
74. Uhanalaiset riistalajit
75. Riistaeläinvahingot
76. Haitallisten vieraslajien vaikutukset
77. Salametsästykseen puuttuminen
78. Pohjoisten alueiden maankäyttö
79. Poronhoidon kehittäminen
80. Kaupunkiluonnon monimuotoisuus
81. Kansalliset kaupunkipuistot
82. Heikentyneiden elinympäristöjen ennallistaminen
83. Soiden hiilitase
84. Saamelaisten perinteinen tieto
85. Saamelaiskulttuurin indikaattorit
86. Geenivarojen suojelu ja käyttö
87. Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset
88. Metsäpuiden geneettinen monimuotoisuus
89. Uhanalaisten kalojen perimä
90. Kalakantojen geneettinen monimuotoisuus
91. Muuntogeenisten eliöiden tutkimus
92. Muuntogeenisten eliöiden seuranta
93. Muuntogeenisten eliöiden turvallisuus
94. Muuntogeenisten kasvien rajoittaminen
95. Bioturvallisuusmääräykset
96. ABS-lainsäädäntö
97. Resurssien mobilisointi
98. YK:n ympäristöohjelma & GEF
99. Kansainväliset sopimusneuvottelut
100. Köyhyyden vähentäminen & biodiversiteetti
101. Biodiversiteetti kehitysyhteistyössä
102. Fennoskandian vihreä vyöhyke
103. Barentsin luonnonsuojelualueverkosto
104. Boreaalisen luonnon suojelu
105. Biodiversiteettiohjelman seuranta